Virtaa vientiin ja verkostoihin (VVV)

Maaseutumatkailun kansainvälistymisen, verkostoitumisen sekä myynnin edellytykset kuntoon

Virtaa vientiin ja verkostoihin luo edellytyksiä verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen edesauttamalla maaseutumatkailutoimijoiden yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa sekä myynti – ja jakelukanavissa. Hankkeessa tuetaan maaseudun matkailuyrittäjiä muodostamaan yritysryhmiä. Yritysryhmähankkeiden tavoite on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvu tavoitteellisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden, myynnin kehittämisen sekä verkostoitumisen myötä tulevien kustannussäästöjen avulla.

Ensisijaisena työkaluna hankkeessa ovat tilaisuudet ja tapahtumat. Hankkeen toimintakautena järjestetään myös valtakunnallinen verkostoitumistapahtuma, joka edistää myös yritysten kansainvälistymistä sekä kartoitetaan maaseutumatkailuyritysten kehittämistarpeita verkostoitumisen ja kansainvälistymisen haasteiden näkökulmasta.

Verkostoitumis- ja kansainvälistymiskartoitus maaseutumatkailuyrittäjille - yrityskyselyn antia

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu toteutti maaseudun matkailuyritysten kansainvälistymis- ja verkostoitumiskyselyn keskisuomalaisille yrityksille 2016 – 2017. Yrityskysely toteutettiin nettikyselynä, jossa kysymykset olivat pääosin strukturoituja. Kysely jakaantui seuraavaan kuuteen pääkohtaan: vastaajan tiedot, yrityksen tiedot, alan kilpailutilanne ja yrityksen kilpailuasema, tulevaisuuden näkymät, yhteistyö ja verkostoituminen sekä kansainvälisyys/kansainvälistyminen.

Yritysten vahvuudet ja kehittämistarpeet 

Vastanneet yritykset pitävät keskeisenä vahvuutenaan luonnon ympäristöä, myös liikenteellinen sijainti on pääosalla hyvä. Yritysten vahvuutena nousivat esiin monipuolisuus ja joustavuus. Merkittävimmiksi kehittämistarpeiksi koettiin markkinointi ja tuotekehitys. Moni vastaajista piti tarpeellisena myös toimitilojen uusimista ja laajentamista. Vastaajista suurin osa aikookin laajentaa toimintaansa lähivuosina – myös kansainvälisille markkinoille. Tässä onnistuminen edellyttää kapasiteetin lisäämistä sekä ohjelma – ja sesonkipalveluiden tarjonnan lisäämistä. Myös yhteistyö nähdään tärkeänä toiminnan kasvattamisessa. Yritykset pitävät kilpailukykyään melko hyvänä hintojen, palveluiden ja toimitilojen osalta; ongelmallisempana tilanne nähtiin markkinoinnin ja henkilöstöresurssien osalta. Paikallinen kilpailu koetaan kovemmaksi kuin etäisempi kilpailu. Tämä voi olla esteenä yhteistyön rakentamisessa yritysten kesken.

Yhteistyö ja verkostoituminen

Valtaosalta vastanneista yrityksistä oli kokemusta yhteistyöstä ja verkostoista. Pääosalla kokemukset ovat olleet myönteisiä, ja yritykset olivat mukana myös kyselyn aikana mukana verkostoissa ja tekivät yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Vastaajista valtaosa pitää yhteistyötä tarpeellisena – erityisesti muiden matkailuyrittäjien kanssa – toimintansa kehittämisessä. Keskeisenä yhteistyön alueena pideään myyntiä ja markkinointia. Suurimpana esteenä yhteistyölle pidetään sopivien yhteistyökumppaneiden löytymistä. Yhteistyö koetaan kuitenkin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Yhteistyön onnistumisen katsotaan edellyttävän yhteistyöosaamista sekä yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä sopimista.

Yritysten kansainvälistyminen

Yritysten asiakkaista pääosa on kotimaasta, keskimäärin jopa 90 prosenttia. Lähes puolet vastaajista ei markkinoi palvelujaan ulkomaille, ja vain viidennes on panostanut kansainväliseen markkinointiin omien nettisivujen kautta. Visit Finlandin kansainvälisyyden kriteerit hyvin täyttäviä yrityksiä oli vähän, erityisesti kv-markkinoilla toimimisen vaatimusten osalta. Moni vastaajista on kuitenkin kiinnostunut laajentamaan markkinoitaan myös ulkomaille. Kansainvälisyysvalmiuksien kehittämistarve onkin ilmeinen. Kyselyn tulosten perusteella kehittämispanostusta tarvitaan erityisesti markkinointiin, tuotteistamiseen ja yhteistyövalmiuksien kehittämiseen.

Lue koko raportti:

Maaseutumatkailuyrittäjät raportti 2017

Kyselyn tulosten toivotaan antavan pohjaa maaseutumatkailun kehittämiseen laajemminkin kuin käynnissä olevan hankkeen puitteissa. Asiaa koskevia kysymyksiä ja kommentteja voi mielellään lähettää erikoistutkija Esa Storhammarille.

Suurkiitos kaikille vastanneille!

Kesto

Virtaa vientiin ja verkostoihin -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016 – 28.2.2019.

 

Hallinnoijat ja toteuttajat

Virtaa vientiin ja verkostoihin on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikön, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen Matkailukonsultit Oy:n yhteinen hanke, jonka koordinaattorina toimii JAMK.

Yhteystiedot

Suvi Ahonen

Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
050 432 8725
suvi.ahonen(at)jamk.fi

Jouni Ortju

Yrittäjä
Suomen Matkailukonsultit Oy
0509178688
jouni.ortju@matkailukonsultit.fi

Esa Storhammar

Erikoistutkija
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
050 310 9977
esa.storhammar@jyu.fi

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös