Euroopan kulttuurireittien sertifikaatin hallintorakenne

Euroopan kulttuurireittien sertifikaatin hallintorakenne

Reittejä koskevaan osittaissopimukseen liittyvät siitä kiinnostuneet maat. Suomen jäsenyys astui voimaan vuoden 2018 alussa, jolloin mukana oli jo 28 jäsenmaata. Samaan aikaan Euroopan neuvoston kulttuurireitti-sertifikaatin saaneita kulttuurireittejä on 31 ja ne ulottuvat 58 maahan. Reittien esittely löytyy kotisivulta.

Jäsenmaiden edustajista koostuva EPA hallintoneuvosto yhdessä Euroopan kulttuurireitti-instituutin kanssa arvioi vuosittaisissa kokouksissaan kulttuurireittien sertifioinnin toteutumista sekä uusien teemojen soveltuvuutta.

Euroopan kulttuurireittien instituutti toimii ohjelman sihteeristönä

Euroopan kulttuurireitti-instituutissa on asiantuntemusta:

  • reittien historiallisista taustoista sekä kulttuurisen ja koulutuksellisen sisällön kehittämisestä ja kulttuurireitin toiminnasta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta
  • kulttuurireittitoimijoiden koulutuksesta ja valmiuksien kehittämisestä, erityisesti suhteessa Euroopan neuvostoon sekä muista kulttuuriperintöä ja kulttuuria koskevista kansainvälisistä standardeista samoin kuin matkailun ammatillisista käytännöistä
  • hankeverkostojen perustamisesta ja organisaatiosta ja yhteistyösopimusten luomisesta
  • kestävän matkailutarjonnan kehittämisestä millä edistetään alueiden taloudellista hyvinvointia
  • rahoitus- ja markkinointistrategioiden valmistelusta ja toteuttamisesta
  • markkinoinnista, näkyvyydestä ja muista seikoista, jotka liittyvät Euroopan neuvoston normeihin.

Euroopan kulttuurireitti-instituutti toimii osittaissopimuksen sihteeristönä. Instituutti analysoi reittihankkeiden laatua ja kehittämistarpeita, aikatauluttaa toimet, avustaa verkostoitumisessa ehdottaen osallistujia ja asiantuntijoita sekä osallistuen tarvittaessa reittiverkoston ja sen asiantuntijakomitean tapaamisiin, avustaa hakemuspapereiden laatimisessa sekä vastaanottaa reittihakemukset.

Kulttuurireitti-instituutti myös valvoo sertifikaatin täytäntöönpanoa. Se järjestää reittiarvioinnit kilpailuttaen arvioijat ja hoitaen arviointeihin liittyvät konsultaatiot. Instituutti pitää yllä reittien tietokantaa ja toimii ohjelman tietolähteenä. Sillä on laaja EPA ohjelman toteuttamiseen liittyvä arkisto mukaan lukien kulttuurireittien hakemus- ja arviointiasiakirjat. Instituutti järjestää vuosittaisen kesäakatemian reittivetäjien kouluttamiseksi kulttuurireittitoiminnan edellyttämillä eri osaamisalueilla.

Osana EU:n ja Euroopan neuvoston välistä yhteistä ohjelmaa Euroopan kulttuurireitti-instituutti perusti vuonna 2014 relevanttien yliopistojen kanssa Euroopan neuvoston kulttuurireittien tutkimusverkoston University Network on Council of Europe Cultural Routes Studies (NCRS). Tavoitteena on koota eri yliopistojen keskenään jakama opintokurssi kulttuurireittitutkimuksesta, ja siihen haetaan lisää kiinnostuneita jäseniä.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös