Mikä Euroopan neuvoston kulttuurireitti?

Eurooppa:
 • reitin laillisessa ja avoimessa yhteistoimintarakenteessa on jäseniä vähintään kolmesta Euroopan neuvoston tai Euroopan kulttuuriyleissopimuksen jäsenmaasta
 • reitin teema ja toiminnat perehdyttävät eurooppalaiseen kulttuuriin tai merkittäviin laaja-alaisiin kulttuuri-ilmiöihin, joilla on historiallinen ulottuvuus
Euroopan neuvosto:
 • kulttuurireitit edisävät demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja sosiaalista yhdenvertaisuutta toteuttaen käytännössä Euroopan neuvoston kulttuuripolitiikkaa ja julistuksia
Kulttuuriperinnön teemaa käsitellään laaja-alaisesti hyödyntäen siihen liityvää:
 • kulttuurimaisemaa ja rakennettua ympäristöä
 • kulttuuriperintökohteita
 • esinekulttuuria
 • eri taidelajeja kuten musiikkia, arkkitehtuuria, kirjallisuutta, tanssia
 • aineetonta kulttuuria kuten taitoja, perinteitä, tarinoita ja tapahtumia
 • maaseudun kulttuurimaisemaan liittyviä elinkeinoja ja elämäntapoja

Teemaan liittyvien ensisijaisten toiminta-alojen tulee kohdistua tutkimukseen, kulttuuriperintöön, nuorisovaihtoon, nykytaiteeseen sekä kestävään kulttuurimatkailuun.

Teema liittää toimet ja verkostot kulttuurireitiksi, joka voi olla:
 • historiallinen tai käytössä oleva tie, reitti tai väylä (maalla tai vesillä)
 • sellaisten kohteiden verkosto, joita historialliset, kulttuuriset tai luonnon tai kulttuuriympäristön merkitykset liittävät yhteen
 • määrätty maantieteellinen alue, jota yhteinen teema yhdistää
 • reitti, joka halkoo alueita ja maita, ja jonka liittää yhteen ja jota luonnehtii jokin historiallinen, taiteellinen tai yhteisöllinen ilmiö

Demokratia, oikeusvaltion periaatteet ja sosiaalinen yhdenvertaisuus

Euroopan neuvosto on valtioiden välinen yhteistyörakenne, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumista. Tässä kulttuuri nähdään keskeisenä työkaluna. Koulutuksen ja kulttuurin avulla rakennetaan yhdenvertaisuutta sekä luodaan ja lujitetaan yhteiskunnallisia rajoja ylittäviä yhteistyörakenteita.

Kolme tärkeintä kulttuurireittitoimintaa ohjaavaa Euroopan neuvoston sopimusta ovat Kulttuuriyleissopimus sekä 2000-luvun alussa voimaan tulleet Eurooppalainen maisemayleissopimus ja Yleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (ns. Faron sopimus). Viime mainitut painottavat kansalaisten mahdollisuutta heille merkityksellisen kulttuuriperinnön määrittämiseen ja osallisuutta sen ylläpitoon. Linjauksilla pyritään vahvistamaan Euroopan moniarvoista vakautta ja suvaitsevaisuutta että yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua kulttuuriperinnön avulla.

Suomi mukaan toteuttamaan kulttuurireittien osittaissopimusta

Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminta on todettu toimivaksi muodoksi neuvoston yhteisten arvojen ja tavoitteiden toteuttajana. Kulttuurireittien avulla kansalaiset voivat oppia syvemmin arvostamaan historiaansa ja kulttuuriperintöään. Tuoreen kyselyn mukaan 68 % eurooppalaisista sanoo, että paikkakunnan kulttuuriperintö voi vaikuttaa lomakohteen valintaan. Niinpä kulttuuriperintöalalla syntyy kustakin välittömästä työpaikasta jopa 26,7 välillistä työpaikkaa esimerkiksi rakentamisen ja matkailun alalla.

Euroopan neuvoston sertifoitujen kulttuurireittien temaattinen kirjo tulisi kuvastaa kattavasti merkittävää eurooppalaista kulttuuria. Siksi Itä- ja Pohjois-Euroopan elämäntapoja, kulttuurista perintöä ja osaamista samoin kuin uudempaa historiaa esitteleviä teemoja tulisi vahvistaa osana monikulttuurista eurooppalaista kertomusta.

Suomi liittyi vuoden 2018 alusta Euroopan neuvoston kulttuurireittien osittaissopimukseen. Liittymistä edelsi selvitystyö, jossa todettiin Euroopan neuvoston kulttuurireittioiminnan noudattavan Suomessakin ajankohtaisia kulttuuria ja kulttuuriperintöä koskevia linjauksia ja sopimuksia. Reittitoiminnan tavoitteet ovat myös linjassa kansallisen kulttuurimatkailun kehittämisen kanssa. Matkailu on tätä nykyä Suomen nopeimmin kasvava elinkeinoala, ja matkailutoimien kestävyyden varmistaminen ja sisällöllinen kehittäminen ovat välttämättömiä ja kiireellisiä tehtäviä. Kulttuurireitin laaja-alaisen teemakonseptin hyödyntämisellä voidaan rakentaa matkailullista kuvastoa elämäntapamme osaamisalueisiin ja erityispiirteisiin sekä liittää yhteen erilaisia vetovoimatekijöitä ja toimijoita.

Suomen jäsenyydelle Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan on asetettu käytännön toiminnan tasolla neljä tavoitetta:
1) Euroopan neuvoston reittitoiminnassa kehitettyjen hyvien käytäntöjen hyödyntäminen kansallisessa reitti- ja kulttuuritoiminnassa
2) Euroopan neuvoston sertifioitujen reittien laajeneminen virallisesti Suomeen, ts. suomalaisia toimijoiden liittyminen mukaan reittiyhdistyksiin ja niiden toimintaan
3) Suomeen jo laajenneiden reittien toiminnan näkyvyyden tukeminen ja mahdollisesti uusien kohteiden liittäminen kyseisiin reitteihin (esimerkiksi Hansakaupunkien verkosto ja Viikinkikohteiden reitti)
4) suomalaisten toimijoiden saaminen aloitteellisesti mukaan uuden reitin valmisteluihin ja sertifiointiin Euroopan kulttuurireitiksi sekä itse reittitoimintaan sen monissa eri muodoissa. Jokin reittiyhdistys voisi olla suomalaisvetoinen eli rekisteröity Suomeen toimien ”kansallisena lippulaivana” tässä toiminnassa.

Tämä sivusto on laadittu avustamaan kaikkia edellä mainittuja käytännön tason tavoitteita.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös